Personuppgiftspolicy

Nedan följer vår personuppgiftspolicy. Om du vill ladda ner denna
personuppgiftspolicy till din dator klicka här:
Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy v. 1.4
Nickes Åkeritjänst AB, Org.nr: 556901-8210, (nedan ”Nickes”) bedriver
bemanning och möjliggör för fysiska personer att genom bemanning via
Nickes bli matchade med intressanta jobb. Vi möjliggör också för kunder att
bli matchade med lämplig kandidat. För att göra detta behöver vi samla in
och behandla en del personuppgifter.
Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi på Nickes tillsammans med
våra dotterbolag Nickes Åkeritjänst Östergötland och Nickes Åkeritjänst
Jönköping samlar in och behandlar dina personuppgifter när du samtycker
till att registreras i vår kandidatbank för bemanning. Den beskriver också
dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.
Genom att registrera dig i vår kandidatbank accepterar du denna
personuppgiftspolicy och att dina personuppgifter behandlas på sätt
som beskrivs nedan. Det är viktigt att du läser och förstår denna
policy innan du överför dina personuppgifter.
Denna policy kan ibland behöva ändras eller uppdateras. Du kommer i så
fall informeras om detta på lämpligt sätt för att ge dig möjlighet att ta
ställning till ändringen innan den börjar gälla.
1 NICKES TAR VÄL HAND OM DINA UPPGIFTER
Nickes är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter som behandlas
enligt denna policy. Du kan alltid förvänta dig att dina personuppgifter
behandlas på ett tryggt sätt hos oss.
Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor kring dina
personuppgifter, genom att maila oss på info@nickesakeritjanst.se, eller
genom att ringa oss på 0735-864612
2 PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN OM DIG
Nickes samlar in olika typer av uppgifter om dig när du registreras i vår
kandidatbank för bemaning. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss
information om dig själv på ett antal olika sätt. Vårt ultimata syfte är att du
ska få möjlighet att hitta ett nytt spännande jobb som du trivs med! Vi
möjliggör detta på olika sätt. För att vi ska kunna matcha din profil med rätt
tjänst behöver vi viss information om dig. Du kan alltid välja att inte ge oss
uppgifter, men det kan försvåra eller omöjliggöra förmedling av ett specifikt

uppdrag. Under anställningstiden samlar och behandlar vi personuppgifter
om dig. Nickes samlar även in olika typer av uppgifter om dig som
medarbetare när du registrerar dina kontaktuppgifter i syfte att bli kontaktad
av oss för mer information om vår bemanningsverksamhet.
Vi behandlar olika typer av personuppgifter beroende på i vilket syfte du
registrerar dig hos oss. Personuppgifterna kan innehålla de kategorier av
uppgifter som anges nedan. Observera att exemplen listade under varje
kategori inte är uttömmande.
 Person- och kontaktinformation. Namn, födelsedatum,
personnummer, kön, e-postadress, telefonnummer, postadress.
 Uppgifter om din profil. Kompetens, yrkesgrupp, språkförmåga, CV,
tidigare och relevanta arbetserfarenheter, andra erfarenheter,
akademisk bakgrund, betyg, utskrifter, professionella certifieringar,
arbetsförhållanden och anställningsform, rekommendationsbrev och
annan information du lämnar till oss i samband med din registrering i
vår kandidatbank eller under en rekryteringsprocess.
 Intervju- och referensdata. Noteringar under intervjuer och referenser,
bedömning av kompetens, aktuella och historiska lönedetaljer
tillsammans med löneanspråk, förväntningar och annan information
som du eller dina referenser ger oss.
 Övriga uppgifter. Nickes kan också samla in och bearbeta all annan
relevant information du delar med oss om dig själv under din
ansökan. Till exempel om din interaktion med oss, inklusive detaljer
om våra kontakter med dig, till exempel via e-post, telefon eller
personligt (som datum, tid och ämne för samtalet). I vissa fall kan
våra kunder där du ska tjänstgöra kräva att vi kontrollerar om du
förekommer i misstanke- eller belastningsregister.
3 HUR DINA UPPGIFTER SAMLAS IN
Merparten av alla uppgifter lämnar du själv till oss, till exempel när du
registrerar dig i vår kandidatbank eller i samband med intervjuer. Det är
frivilligt att lämna uppgifter och du kan alltid välja att inte ge oss viss
information. En del uppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter, måste du
dock lämna för att kunna registreras i vår kandidatbank. Om du inte
tillhandahåller begärda personuppgifter kan det påverka eller hindra oss
från att utvärdera din lämplighet för en viss tjänst eller betrakta dig som
kandidat.
Nickes kan också samla personuppgifter om dig från tredje part, till exempel
professionella rekryteringsföretag, dina referenser och tidigare arbetsgivare.

Ibland kan vi också få personuppgifter från allmänt tillgängliga källor, till
exempel din Linkedin och annan allmänt tillgänglig information.
4 SÅ HÄR ANVÄNDS DINA UPPGIFTER
Nickes använder dina personuppgifter på ett lagenligt rekryteringssätt. De
viktigaste stegen är samling, utvärdering, kontakter. Vi måste behandla dina
personuppgifter för att vidta åtgärder på din förfrågan innan vi träffar ett
avtal med dig och kan också behöva behandla dina uppgifter för att ingå ett
avtal med dig angående anställningen. Vi har också ett berättigat intresse
av att behandla dina personuppgifter under rekryteringsprocessen och för
att föra register över processen.
Dina personuppgifter används huvudsakligen för att tillhandahålla, utföra
och förbättra vår bemanning av personal. Nickes behandlar dina
personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:
 För att kommunicera med dig. Dina kontaktuppgifter (bl.a. e-post och
telefonnummer) kan komma att användas för att skicka meddelanden
till dig, till exempel om nya uppdrag som skulle kunna passa dig,
nyheter inom Nickes och för annan typ av marknadsföring. Detta görs
för att tillhandahålla dig bemanningstjänster och för andra berättigade
intressen, bland annat Nickes intresse av att förmedla uppdrag.
 För att tillhandahålla support. Dina personuppgifter kan behöva
användas för att undersöka, svara på och lösa klagomål och problem
i samband med bemanningstjänst eller ett uppdrag. Detta görs för att
kunna tillhandahålla bemanningstjänster och för andra berättigade
intressen, bland annat Nickes intressen av att Nickes
uppdragsförmedling fungerar felfritt för att kunna förmedla uppdrag till
dig.
 För att skapa samlad statistik. Dina personuppgifter kan komma att
användas för att skapa statistik i aggregerad form, där uppgifterna
inte är identifierbara.
Statistik kan till exempel röra återkommande typer av uppdrag,
genomsnittliga priser, samt åldersfördelning och geografisk spridning
av personer som är registrerade i vår kandidatbank. Detta sker med
stöd av berättigade intressen, bland annat Nickes intressen av att
utveckla och förbättra sina tjänster och deras användning.
 För att utveckla och förbättra tjänsterna. Enhetsinformation och
samlad statistik kan komma att användas som underlag för att
fortsätta utveckla och förbättra Nickes tjänster och

användarupplevelsen. Detta sker med stöd av berättigade intressen,
bland annat Nickes intressen av att utveckla och effektivisera sina
tjänster.

5 SÅ LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER
Dina personuppgifter sparas bara så länge uppgifterna behövs för att
uppfylla syftet med bemaningstjänsten. Tyvärr går det inte att på förhand
ange exakt hur länge detta är för alla uppgifter. Generellt sett sparas din
person- och kontaktinformation så länge som du är anställd hos oss och
intresserad av att vara registrerad i vår kandidatbank.
Personuppgifter som behandlas på basis av ditt samtycke raderas om du
återkallar ditt samtycke. Notera att detta inte påverkar Nickes rätt att
behandla uppgifterna innan återkallelsen.
Dina personuppgifter kan dock ibland behöva sparas en längre tid, om det
krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Dessa skyldigheter kommer
bland annat från bokförings- och skattelagstiftning samt
diskrimineringslagstiftning. Om dina uppgifter måste sparas på grund av
legala skyldigheter, kommer uppgifterna bara användas för att uppfylla
dessa skyldigheter och inget annat. Överflödiga uppgifter anonymiseras
och sparas efter att ändamålet med uppgifterna uppfyllts.
Din profil i vår kandidatbank sparas så länge du inte skriftligen motsätter dig
behandling av dina personuppgifter med hänsyn till ovan angivna syften.
Observera att en person kan vara intressant för framtida tjänster och för
detta ändamål kan vi lagra dennes personuppgifter så länge de bedöms
som intressanta för potentiella rekryteringar. Om du önskar att dina
personuppgifter inte behandlas för detta ändamål, kontakta oss med hjälp
av kontaktuppgifterna under punkt 1 ovan.
6 DINA UPPGIFTER DELAS MED ANDRA
Dina personuppgifter kan ibland behöva överföras till eller delas med andra.
Till exempel kan dina personuppgifter delas med:
• Personer som arbetar hos oss. Dina personuppgifter kommer att delas
med personer som arbetar hos Nickes, men bara personer som behöver
tillgång till dem för att kunna utföra sina jobb.
• Uppdragsgivare. Delar av dina personuppgifter kommer att delas med
kundföretag som önskar att erbjuda dig ett uppdrag. Dessa kommer att få ta
del av ditt CV, kopia på id-handling, eventuell yrkeslegitimation, vår
bedömning av dina kompetenser samt, i de fall där detta krävs,
hälsodeklaration samt resultat vid kontroll av pågående ärenden,
anmärkningar eller förekomst i misstanke- eller belastningsregister.
• Bolag inom vår koncern. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med
bolag inom vår koncern vid exempelvis bemanning och det aktuella
uppdraget finns hos dem.

• Leverantörer och underleverantörer. Dina personuppgifter kan behöva
överföras till eller delas med utvalda företag som levererar olika typer av
tjänster till oss. Dessa företag får bara behandla dina personuppgifter enligt
instruktioner från oss.
• Myndigheter. Nickes kan komma att lämna nödvändig information till
myndigheter såsom Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är
skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.
7 DINA UPPGIFTER KAN BEHANDLAS UTANFÖR EU/EES
Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Dina
personuppgifter kan dock i undantagsfall komma att överföras till, och
behandlas i, land utanför EU/EES av . I så fall kommer vi se till vidta alla
rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att
din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med
och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.
8 COOKIES
Som många andra, använder Nickes cookies och liknande tekniker för att
samla in enhetsinformation. Du kan läsa mer om detta i vår cookiepolicy.
Du kan kontrollera inställningarna för cookies i din webbläsares
inställningar.
9 DINA RÄTTIGHETER
Det är dina personuppgifter. Du har därför rätt att få information om och
påverka hur dina personuppgifter behandlas av oss. Här följer en kort
sammanfattning av dina rättigheter.
 Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina
personuppgifter behandlas för berättigade intressen. I så fall måste vi
antingen bevisa att det finns berättigade skäl för behandlingen, som
överväger dina intressen, eller sluta med behandlingen. Du kan alltid
kontakta oss för att få mer information om den intresseavvägning som
har gjorts.
 Rätt att få tillgång till och flytta din data. Du kan när som helst begära
en kopia av dina personuppgifter och information om hur dessa har
inhämtats, används, delas m.m. Den första kopian är gratis. För
ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift. Du har även
rätt att överföra dina personuppgifter till en annan
personuppgiftsansvarig.
 Rätt att radera uppgifter. Du har rätt att begära att dina
personuppgifter raderas om dessa inte längre är nödvändiga för syftet
som uppgifterna samlades in för, eller om det saknas laglig grund för
att behandla uppgifterna.

 Rätt att rätta felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att felaktiga
personuppgifter rättas. Du har även rätt att komplettera ofullständiga
personuppgifter.
 Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina
personuppgifter begränsas tills felaktiga uppgifter har rättats eller en
invändning från dig har utretts.
Du bör känna till att det kan finnas ytterligare krav eller bestämmelser som
begränsar, eller utökar, dina rättigheter. Till exempel kan legala skyldigheter
hindra oss från att lämna ut eller flytta delar av dina uppgifter, eller från att
omedelbart radera dina uppgifter.
Du kan använda kontaktuppgifterna som framgår av punkt 1 om du har
frågor eller önskar utnyttja någon eller några av dina rättigheter.
10 KLAGOMÅL
Du har rätt att kontakta och klaga hos Datainspektionen om du anser att
dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på
www.datainspektionen.se.